Thứ Bảy, 22 tháng 5, 2010

Hànghóa-Tính 2 mặt của lđ sxhh

1.Khái niệm
Là sản phẩm của lao động có công dụng thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người được trao đổi mua bán trên thị trường
2.Thuộc tính của hàng hóa
a.giá trị sử dụng
-giá trị sử dụng của vật phẩm là công dụng của sản phẩm có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người
-đặc trưng:
+do thuộc tính tự nhiên của vật chất quy định:vật lí,hóa học,sinh học,...
+Một vật phẩm có thể có 1 hoặc nhiều giá trị sử dụng
+là phạm trù vĩnh viễn tức không phụ thuộc vào điều kiện lịch sử
+được thực hiện trong quá trình tiêu dùng
+trở thành giá trị sử dụng của hàng hóa khi được xã hội tiêu dùng thông qua quá trình trao đổi
b.giá trị hàng hóa
-giá trị trao đổi quan hệ về lượng giữa hai hàng hóa trong quá trình trao đổi
-sở dĩ có tỉ lệ trao đổi nhất định là do những người sản xuất ngầm so sánh hao phí sức lao động làm ra hàng hóa của họ với nhau lấy đó làm cơ sở trao đổi
hao phí sức lao động đó là giá trị của hàng hóa
-giá trị là hao phí sức lao động của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa
Đặc trưng:
Phản ánh mối quan hệ giữa những người sản xuất hàng hóa->thuộc tính xã hội của hàng hóa
Phạm trù lịch sử
Được thực hiện trên thị trường

***:mối quan hệ giữa hai thuộc tính:vừa thống nhất vừa mâu thuẫn
+thống nhất:bất cứ hàng hóa nào cũng có 2 thuộc tính,thiếu 1 trong 2 thì không phải là hàng hóa
+mâu thuẫn:vị thế của với người mua và người bán là khác nhau,tách biệt cả về không gian và thời gian

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét