Thứ Sáu, 28 tháng 5, 2010

Quá trình sx gttdư

1.-đồng thời với quá trình tạo ra giá trị sử dụng
-sản phẩm công nhân làm ra thuộc quyền sở hữu của nhà tư bản vì tư liệu sản xuất là của họ
-trong thời gian lao động công nhân làm việc dưới sự kiểm soát của nhà tư bản

2.Quá trình sx gttdư
-để tạo ra m nhà tư bản chia thời gian lđ của công nhân làm 2 phần:tất yếu và thặng dư
-giá trị hàng hóa bao gồm(W)
+giá trị tư liệu sx do lđ cụ thể chuyển sang( c)
+giá trị mới do lđ trừu tượng tạo ra
.giá trị bằng với giá trị slđ ( v)
.giá trị thặng dư (m)

W=c+v+m

-giá trị thặng dư là một phần mới dôi ra ngoài giá trị slđ do lđ trừu tượng của công nhân làm thuê tạo ra nhưng bị nhà tư bản chiếm đoạt
-công thức chung đầy đủ của tư bản: T-H-H'-T'
vậy mâu thuẫn công thức chung của tư bản đã được giải quyết

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét