Thứ Sáu, 28 tháng 5, 2010

Sức lao động

-là toàn bộ thể lực trí lực của người lao động
-slđ trở thành hàng hóa:khi đem ra trao đổi mua bán
-đk slđ được gọi là hàng hóa:người lao động tự do về thân thể(cho phép bán slđ) có từ sau cách mạng dân chủ tư sản/bị tước đoạt hết về tư liệu sản xuất
-Phân tích hàng hóa slđ
+Giá trị
.là hao phí slđ của người lđ để sx ra hàng hóa
.gồm có: gt tư liệu sinh hoạt dùng nuôi sống bản thân(tsx ngắn hạn) và gia đình (tsx dài hạn)/Chi phí đào tạo người lao động
.bao hàm yếu tố tinh thần và lịch sử
+giá trị sử dụng
.công dụng của hh slđ:sản xuất ra hàng hóa khác
.được sử dụng để tạo giá trị thặng dư(m)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét