Thứ Sáu, 28 tháng 5, 2010

Tỉ suất gía trị thặng dư,khối lượng gía trị thặng dư

a.tỉ suất gttd
-m'=m/v .100%
phản ánh trình độ bóc lột
-m'=thời gian lđ thặng dư/thời gian lđ tất yếu .100%
phản ánh trình độ NSLĐ(ý nghĩa kinh tế)
b.khối lượng gttd M:là tích số tỉ suất gttd và tổng tư bản khả biến mà nhà sx sử dụng

M=m'.V với V là tổng tư bản khả biến
phản ánh quy mô bóc lột

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét